Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden LTech Consultancy vanaf 1/5/2024

1. Definities
– Klant: de partij die een overeenkomst aangaat met LTech Consultancy.
– Diensten: alle IT-adviesdiensten en platformontwikkelingsdiensten die door LTech Consultancy worden aangeboden.
– LTech Consultancy: Eensmanszaak “LTech Consultancy” op naam van Bart Luttels, KVK:90898176.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten
– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
– Overeenkomsten komen tot stand na schriftelijke bevestiging van LTech Consultancy.
– Werkzaamheden worden gestart na schriftelijk dan wel elektronisch akkoord op offerte.

3. Prijzen en Betaling
– Alle prijzen zijn exclusief BTW.
– Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
– Prijzen zijn vast en geldig voor een periode van 1 maand vanaf de datum van de offerte.
– Houd er rekening mee dat prijzen kunnen wijzigen vanwege verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot veranderingen in de markt, technologische ontwikkelingen of wijzigingen in de kosten van derden.

4. Uitvoering van de Dienst
– LTech Consultancy zal de diensten naar beste vermogen uitvoeren.
– Klant is verplicht alle informatie te verstrekken die nodig is voor de uitvoering van de dienst.

5. Intellectuele Eigendom
– Alle rechten van intellectuele eigendom op de ontwikkelde platformen blijven bij LTech Consultancy, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6. Aansprakelijkheid
– LTech Consultancy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade.
– De aansprakelijkheid van LTech Consultancy is altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd.

7. Overmacht
– In geval van overmacht, waaronder begrepen storingen of fouten in de diensten of producten van leveranciers van LTech Consultancy, heeft LTech Consultancy het recht om de uitvoering van de dienst op te schorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade die hieruit voortvloeit. LTech Consultancy is niet verantwoordelijk voor enig falen of vertraging in de uitvoering die buiten hun redelijke controle ligt, inclusief maar niet beperkt tot handelingen van leveranciers of onderaannemers.

8. Beëindiging
– Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen.

9. Vertrouwelijkheid
– Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ze in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
– LTech Consultancy behoudt zich het recht voor – in het kader van reclame – en
referentiedoeleinden – de naam van de Klant te gebruiken, aan te geven
welk soort werkzaamheden zij voor Klant heeft verricht en al die
bijzonderheden te vermelden die reeds via de media algemeen bekend zijn
gemaakt.

10. Garantie
– LTech Consultancy garandeert dat de diensten worden uitgevoerd conform de industrienormen en naar het beste van haar vermogen. Eventuele klachten met betrekking tot de diensten moeten binnen een termijn van 30 dagen na voltooiing van de dienst aan ons worden gemeld.

11. Levering en Acceptatie
– De uitvoeringstermijnen in onze offertes zijn indicatief en het niet halen van deze termijnen geeft de klant niet het recht op annulering of schadevergoeding. Acceptatie van de dienst wordt geacht te hebben plaatsgevonden na de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

12. Wijzigingen in de Voorwaarden
– LTech Consultancy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

13. Toepasselijk Recht
– Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
– Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Werkzaamheden van
LTech Consultancy voor een Klant.