Menu Sluiten

šŸ‡³šŸ‡± Privacy Statement
Wie we zijn

Ons website adres is: https://ltechconsultancy.nl.

Cookies

Als je onze login pagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer je je browser sluit.

Wanneer je inlogt, zullen we ook verschillende cookies instellen om je login informatie en je schermweergave keuzes op te slaan. Login cookies blijven twee dagen geldig en schermopties cookies blijven een jaar geldig. Als je “Onthoud mij” selecteert, blijft je login twee weken geldig. Als je uitlogt, worden de login cookies verwijderd.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie opgeslagen in je browser. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft alleen de post ID van het bewerkte artikel weer. De cookie verloopt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Voorgestelde tekst: Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief het volgen van je interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw gegevens delen

We delen onze gegevens niet!

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voor gebruikers die zich registeren op onze website (indien van toepassing), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment inzien, bewerken of verwijderen door dit aan de beheerder te vragen. Website beheerders kunnen ook die informatie zien en bewerken.

Welke rechten je hebt over jouw gegevens

Als je een account hebt op deze site, of reacties hebt achtergelaten, kun je verzoeken om een geƫxporteerd bestand te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over je hebben, inclusief alle gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Je kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we over je hebben wissen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

Waar jouw gegevens naartoe worden gestuurd

Gegevens worden alleen gebruikt met analytische platforms.

šŸ‡¬šŸ‡§Ā Privacy Policy
Who we are

Our website address is: https://ltechconsultancy.nl.

Cookies

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

We don’t share our data!

How long we retain your data

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time by requesting this to the administrator. Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Data will only be used with analytics platforms.